มัธยมศึกษาปีที่ 5

ดนตรี ม.5 เล่ม 2

ดนตรี ม.5 เล่ม 2

ดนตรี ม.5 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2504311110

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรับรู้ทางดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์งานดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียภาพทางดนตรี