มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดนตรี ม.6 เล่ม 2

ดนตรี ม.6 เล่ม 2

ดนตรี ม.6 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2504314110

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคีตนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นานาทัศนะดนตรีกับสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาคุณค่าและการปฎิบัติดนตรี