มัธยมศึกษาปีที่ 6

ศิลปะ ม.6

ศิลปะ ม.6

ศิลปะ ม.6

รหัสหนังสือ : 2504306120

จำนวน : 264 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 122 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศิลปนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างงานทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติศาสตร์ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังคีตนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 นานาทัศนะดนตรีกับสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาคุณค่าและการปฎิบัติดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแสดงนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การฝึกทักษะทางนาฏศิลป์