มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาฏศิลป์ ม.4 เล่ม 3

นาฏศิลป์ ม.4 เล่ม 3

นาฏศิลป์ ม.4 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2504309110

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้เรื่องนาฏศิลป์และการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์