ประถมศึกษา 6

ศิลปะ ป.6

ศิลปะ ป.6

ศิลปะ ป.6

รหัสหนังสือ : 2374302130

จำนวน : 216 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียะทางทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการพื้นฐานดนตรีสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะปฏิบัติงานดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประวัติศาสตร์และความงามทางดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พื้นฐานนาฏศิลป์และการละคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ประกอบเพลง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางนาฏศิลป์