ประถมศึกษา 2

ศิลปะ ป.2

ศิลปะ ป.2

ศิลปะ ป.2

รหัสหนังสือ : 2324302140

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ศิลปะที่หลากหลาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พื้นฐานศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างสรรค์สนุก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการเล่นดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมกับงานดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สุนทรียภาพทางดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รูปแบบการเคลื่อนไหว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์