มัธยมศึกษาปีที่ 3

ศิลปะ ม.3

ศิลปะ ม.3

ศิลปะ ม.3

รหัสหนังสือ : 2434306120

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการทางศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียะทางศิลปะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศิลปวัฒนธรมม ภูมิปัญญาไทยและสากล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รอบรู้เรื่องศิลปะการดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทักษะทางดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อิทธิพลความงามของดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รอบรู้นาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะการแสดงออกทางนาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์