มัธยมศึกษาปีที่ 6

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

รหัสหนังสือ : 2504209120

จำนวน : 224 หน้า

ผู้แต่ง :สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวแบบสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กีฬา