วิชาสามัญ

การสื่อสารการตลาด

การสื่อสารการตลาด

การสื่อสารการตลาด

รหัสหนังสือ : 3805820100

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :ยุวพา สารพัฒน์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3202-2004 วิชาการสื่อสารการตลาดทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการสื่อสารการตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารการตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งบประมาณการสื่อสารการตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องมือสื่อสารการตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัดผลและประเมินผลการสื่อสารการตลาด