วิชาชีพพื้นฐาน

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสหนังสือ : 3805809100

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :ศิริวรรณ คำภักดี

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3105-1003 วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์ไดโอด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำไดโอดไปใช้งาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์และการไบแอส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอร์แบบดีซี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวิเคราะห์และออกแบบทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแบบดีซี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วงจรฟิลเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วงจรรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การวิเคราะห์การทำงานของทรานซิสเตอร์ เมื่อป้อนสัญญาณขนาดเล็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของเฟต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การออกแบบวงจรขยายสัญญาณหลายภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วงจรขยายและการป้อนกลับแบบลบ