วิชาชีพพื้นฐาน

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

รหัสหนังสือ : 3805823100

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ดร.รุจิพร เจริญศรี

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3202-2007 วิชาการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทานทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่องทางการจัดจำหน่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบการขนส่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการคลังสินค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการต้นทุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีที่สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจกับห่วงโซ่อุปทาน