วิชาชีพพื้นฐาน

ดิจิตอลประยุกต์

ดิจิตอลประยุกต์

ดิจิตอลประยุกต์

รหัสหนังสือ : 3805846100

จำนวน : 268 หน้า

ผู้แต่ง :สาโรช กล่ำมอญ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3104-1003วิชาดิจิตอลประยุกต์ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบเลขฐานดิจิตอลและลอจิกเกต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์ของบูลีนและสมการลอจิก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรคอมบิเนชั่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรเอ็นโค้ดเดอร์ ดีโค้ดเดอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วงจรโมโนสเตเบิลและสัญญาณนาิกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฟลิปฟลอป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วงจรนับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ชิฟรีจิสเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยความจำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การประยุกต์ใช้ CPLD และ FPGA