ประถมศึกษา 5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

รหัสหนังสือ : 2363103140

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :อำนวย พุทธมี

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตาม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี
หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอยู่ร่วมกันในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลเมืองดีในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บริหารภายในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนาที่เรานับถือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การปฎิบัติแบบชาวพุทธ