เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2503105150

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :จารุวรรณ บุญยรัตพันธุ์

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตาม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี
หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบเศรษฐกิจและหน่วยเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเงินและการคลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแก้ปัญหาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ