มัธยมศึกษาปีที่ 6

MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

MAC ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

รหัสหนังสือ : 2508106110

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :โกสันต์ เทพสิทธิทราภรณ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เนต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เนต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนำเสนองาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ